Wie zijn wij?

Stichting SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg

Wij vertegenwoordigen alle ervaringsdeskundige Ouders, Kinderen, Jeugdigen en hun (wettelijke) vertegenwoordigers (inclusief cliëntenraden) die ooit te maken hebben gehad met een of meerdere van de Ketenpartners, zijnde: Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen

WIJ zijn DE DOELGROEP van de Stichting SWV van ouders met jeugdzorg

WIJ zijn alle mensen die ooit in contact zijn gekomen met een of meerdere Ketenpartners, en bang zijn geweest voor de inbreuk op ons privé leven door organisaties die niet handelen op grond van adequaat feitenonderzoek.

WIJ zijn alle mensen die, als gevolg van geheim overheidsbeleid, de afgelopen decennia bewust monddood zijn gemaakt door schijnvertegenwoordigers.

WIJ zijn alle organisaties die willen handelen en samenwerken “in het belang van het kind”

Waar komen WIJ vandaan?

Begin 2018 werd duidelijk, dat het Landelijk Overleg Cliëntenraden de belangen van de Doelgroep had verkwanseld in ruil voor de toezegging van nog meer subsidies. Voor drie Stichtingen en een Belangenvereniging werd duidelijk, dat ondanks grote onderlinge verschillen, samenwerking vereist was om gehoord te worden.

Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (hierna “het SWV”) is ontstaan in april 2018: in de aanloop naar de implementatie van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek. Sinds die tijd behartigt het SWV de belangen van iedereen die te maken krijgt met een gedwongen jeugdzorgmaatregel. Dit doet het door onderwerpen die voor alle deelnemende organisaties relevant zijn, te onderzoeken en te becommentariëren met het algemeen belang van kinderen als uitgangspunt. Als zodanig heeft het SWV de afgelopen vijf jaar een Alternatief Verbeterplan Feitenonderzoek geschreven, de pijnpunten van het SKJ tuchtrecht blootgelegd, deelgenomen aan diverse focusgroepen/congressen/discussie groepen/inspraakorganen (zoals de Commissie de Winter, de Expertteam Ouderverstoting, de Eindevaluatie Actieplan Feitenonderzoek en de Reflectie Commissie van de Jeugd- en Familie rechters) en online consultatie procedures (zoals over het Toekomstscenario), de beschuldiging van de toename van “agressie / intimidatie / geweld” van ouders tegen jeugdzorgmedewerkers weerlegd, en wetsvoorstellen van commentaar voorzien (bijv. Wetsvoorstel Deelgezag).

Vanaf april 2018 t/m heden is mr A. Groenen penvoerder van het SWV. Daarnaast is hij sinds augustus 2018 vrijwilliger bij Stichting KOG en was hij vanaf april 2019 tot september 2021 voorzitter van de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (de grootste GI van Limburg).

De kerngroepleden van het SWV stellen zich voor

Belangenvereniging Intensieve Kind Zorg

De BVIKZ ondersteunt kinderen (en hun ouders) met een chronische ziekte. Hierbij richten zij zich niet op de aard van de ziekte, maar specifiek op het ernstig ziek zijn van het kind. De BVIKZ wil in samenwerking met VWS, politiek, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, cliënten- organisaties en andere samenwerkingspartners uitvoering geven aan de behartiging van de belangen van onze kinderen. Het (belang van) het chronisch zieke kind moet hierbij centraal staan.

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders

Stichting KOG is al sinds 11 oktober 1990 een landelijke organisatie die kinderen, ouders en grootouders ondersteunt vanaf het moment dat zij bedreigd worden met een gedwongen jeugdzorgmaatregel (een OTS en/of UHP). Stichting KOG heeft meestal ongeveer 10 vrijwilligers die hun doelgroep een luisterend oor bieden en hun zoveel mogelijk ondersteunen met raad en daad.

Stichting Passage

Stichting Passage pleit sinds 2013 voor onmiddellijke, effectieve en efficiënte handhaving van de afgesproken en/of bepaalde omgangsregeling. Passage wil ook graag met de jeugdhulpverlening, de politiek en de rechtspraak meedenken over een betere aanpak van conflictueuze echtscheidingen en het voorkomen van ouderverstoting. Als de capaciteit van de politie tekortschiet of een ander type optreden van de sterke arm gewenst is, ziet Passage als mogelijke oplossing een speciale ambtenaar met de bevoegdheden. Te denken valt aan een Bijzondere Ambtenaar Familiezaken (BAF).

Naast het voorkomen van het verlies van contact van minderjarigen, zet Passage zich ook nadrukkelijk in voor contact van verstandelijk beperkte meerderjarigen en hun familie. Uiteindelijk hebben wij hetzelfde doel: kinderen die vrij zijn om onbelemmerd van beide ouders te houden en het behoud van de (familie)relaties.

Stichting Vader Kennis Centrum

Stichting VKC streeft al sinds 1993 naar meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van hun kinderen, en naar gelijkwaardig en blijvend ouderschap van beide ouders na (echt)scheiding. Dit doet de stichting door het bevorderen en ontsluiten van informatie en kennis ter ondersteuning en facilitering van betrokken vaderschap, co-ouderschap en vader inclusief beleid, waarbij het belang van kinderen op een actieve betrokkenheid van beide ouders in de opvoeding en het onderwijs voorop gesteld wordt.