Op 16 februari 2023 heeft de Stichting SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg een persbericht doen uitgaan met de aankondiging van de massaclaim procedure tegen de Nederlandse Staat en de Ketenpartners.

Massaclaim van Ouders & jeugdigen tegen de Nederlandse Staat en DE ketenpartners

(zijnde: Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen)

De Stichting SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (de Stichting) gaat een massaclaim opzetten tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ketenpartners (zijnde Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen). De Stichting is dit initiatief gestart, omdat zij van mening is. dat het gevoerde beleid en handelswijze onrechtmatig is, waardoor vermoedelijk ruim 100.000 kinderen en hun ouders schade hebben geleden.

Al ruim 30 jaar is bekend, dat Ketenpartners weigeren om ingrijpende jeugdzorgbeslissingen te baseren op adequaat feitenonderzoek. Dit is een schending van de Nederlandse wet (o.a. artikel 3.3 Jeugdwet en 4.1.1 WMO), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De afgelopen vijf jaar heeft de penvoerder van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg diepgaand onderzoek gedaan naar de problemen binnen jeugdzorg, in een poging om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van jeugdzorg. Dit onderzoek toont aan, dat de Ministeries van J&V en VWS (ten minste de afgelopen 10 jaar) bewust beleid hebben gevoerd om bovenstaande praktijk van de Ketenpartners  te faciliteren o.a. door de medezeggenschap èn de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen maximaal te frustreren en terug te brengen tot vrijwel nul. Hierdoor handelden ook de Ministeries in strijd met letter, doel en strekking van de Nederlandse wet (en dus de wensen van onze wetgevende macht), en bovenstaande internationale verdragen, waardoor ruim honderdduizend kinderen èn hun (bio-, pleeg- en gezinshuis) ouders schade hebben geleden.

De waarschuwingssignalen en aanbevelingen van

de brandbrief van de jeugdrechtadvocaten (2008), het Congres ‘Zorg om de Jeugdzorg’ (2009), het Rapport van de Commissie-Samson ('Omringd door zorg, toch niet veilig”, 2012), het rapport van de kinderombudsman (“Is de Zorg Gegrond?”, 2013), de nieuwe Jeugdwet (2015, met daarin artikel 3.3 JW), het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek (2019-2021), het rapport van de Commissie de Winter (“Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden”, 2019), de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (2020), de Factsheet van Prof. M. Bruning over rechtsbescherming bij uithuisplaatsingen (mei 2022), het IGJ rapport (“Kwaliteit van feitenonderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor uithuisplaatsingen”, juni 2022) en de “Signaalbrief” van de IGJ van de Ministeries van J&V en VWS (9 september 2022)

zijn allemaal door de Ministeries van J&V en VWS genegeerd.

De Stichting heeft het verzamelde bewijs voorgelegd aan een gerenommeerd advocatenkantoor (BarentsKrans, https://www.barentskrans.nl/). Op 13 februari heeft BarentsKrans bevestigd, “dat er goede gronden zijn om een massaclaim te initiëren tegen de Ketenpartners en de beide Ministeries.”

Iedereen die als kind en/of ouder ooit te maken heeft gehad met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en/of een Gecertificeerde Instelling kan mee delen in deze massaclaim door zich te registreren op https://www.massaclaimjeugdzorg.nl. Degene die als kind èn als ouder te maken heeft gehad met VT, de Raad of een GI wordt verzocht zich onder beide categorieën te registreren, zodat zij dubbel mee delen in de massaclaim.

mr Alfred Groenen, MCL/MBA/MBI